Zaporoshja

Kernkraftwerk Zaparoshja in der Ukraine